Informacje ogólne Systemy Proinnowacyjne DLA INNOWACJIUsługi firmy KLIMEX-3 Kontakt

http://www.klimex-3.pl/?uslugi-i-produkty,4

Firma Klimex-3 Sp. z o. o. w Bytomiu prowadzi:

I. BIURO INŻYNIERSKIE.

II. Firma wykonuje usługi BROKERA TECHNOLOGII.

III. Firma rozwija swoją działalność w zakresie pośrednictwa na rynku obrotu nieruchomościami

w oparciu o licencję nr 17765.

Wspólnie z PARTNERAMI KLASTRA od ponad 5 lat działamy w oddolnie zorganizowanym, bez pomocy publicznej - KLASTRZE Rozwoju Produktów, Procesów i Usług

"FABRYKA INNOWACJI".

KLIMEX-3 jest koordynatorem Klastra Rozwoju Produktów, Procesów i Usług "FABRYKA INNOWACJI",

współpracującego w następującym obszarze działań i zainteresowań:

I. Propagowanie i popularyzacja: metod przywództwa i motywacja grup młodzieżowych, kierowników lub menedżerów ( kierujączchjących lub zarządzających systemowo), zespołów wolontariuszy , systemów zarządzania ERP, np. system SAP, metodologii moderacji grupowej jako sposób optymalnego definiowania rozwiązań problemów, zarządzanie czasem , zarządzanie konfliktami, definicja projektu, zarządzanie projektami, realizacji projektów, fundraising, public relations, komunikacji międzykulturowej i szkoleń dla trenerów, oraz OZE, optymalizacji zużycia energii i węgla kamiennego jako źródła energii.

A. Nowatorskich technologii zgazowania i wytwarzania energii.

B. Bez emisyjnych lub niskoemisyjnych elektrowni węglowych.

C. Badań i rozwoju od koncepcji do wprowadzania technologii wytwarzania energii z węgla (elektrycznej, cieplnej i innych składników) bezpośrednio w złożu (pod ziemią).

II. Działanie KLASTRA i Biura Inżynierskiego dla racjonalizacji i innowacji.

A. Racjonalizacja a organizacja, planowanie, wdrażanie, analiza lub kontroling procesów (logistyki - przepływu zasobów ludzkich, środków finansowych, materiałów, energii, z maszyn i urządzeń) w innowacjach.Droga od pomysłu do biznesu i zysku.

B. W zakresie analizy i optymalizacji procesów zarządzania, logistyki i usług.

C. W zakresie projektowania produktów, procesów, usług i nadzoru jakości, terminowości i kosztów działań.

D. Organizacja i prowadzenie WARSZTATÓW doradczych dla instytucji dla działań i efektów racjonalizacji.

III. Działanie Klastra i Brokera technik i technologii.

A. Promujemy, udostępniamy i wdrażamy nowe techniki i technologie stosowane również w administracji i zarządzaniu.

B. Promujemy i udostępniamy techniki i technologie zmniejszania lub eliminowania zagrożenia środowiska..

C. Dla optymalizacji struktur, procesów, procedur i czynności dla stałego zwiększania, polepszania efektów podejmowanych przedsięwzięć oraz rozwoju produktów i usług w tym Techniki wspomagające proces uczenia się.

D. Odchudzanie struktur organizacji, Lean Management, Kompetencje, odpowiedzialność, a skuteczność działań.

 

PONAD TO OBSZAR NASZYCH ZAINTERESOWAN STALE ROZWIJA SIĘ Z CO RAZ TO NOWYMI CZŁOKAMI I OBEJMUJE:

Szerokie spektrum wiedzy, umiejentności i zainteresowań klasta opisywany takimi popularnymi nazwami wszystkich dziedzin takich jak: Kultura, Sztuka, Cywilizacja, Architektura, Technika i Technologie, Teatr, Rozrywka, Muzyka, Taniec, Ryeźba, Malarstwo, Rysunek, Grafika i wsyelkie inne,a także twórcyość literacka z prozą i poezją, jęyzkami, gwarami wszelkich mniejszości etnicynzch i narodowych, historia, różno religijność , dla wszelkich miesykańców i szmpatyków Regionu Śląskiego dla rozwoju infrastruktury i zasobu jego aglomeracji i miast.

Firma Klimex-3 Sp. z o. o.

w Bytomiu prowadzi

warsztaty otwarte.

Tematy warsztatów otwartych:

Symbol/Nazwa

WTU / Warsztaty w zakresie pragmatycznych technik uczenia się.

WTK / Podstawy techniki komputerowej. Organizujemy treningi dla różnych grup wiekowych.

SPLM 1 / Organizacja i przeprowadzanie szkoleń zawodowych dla pracowników logistyki materiałowej.

SAP 1 / Podstawy SAP dla menadżerów i pracowników logistyki. Dostosowujemy szkolenia do stanowisk i organizacji procesów logistyki zakładów. Organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie systemów oprogramowania i otoczenia peryferyjnego w zależności od celów i realizowanych procedur, zgodnie z potrzebami zleceniodawcy od małych firm posiadających jednostkowe komputery po sieci z SAP R3.

CAD/CKD / Organizacja kursów kreślenia,projektowania i konstruowania i ich realizacja w różnych oprogramowaniach CAD i oraz w zakresie programowania obrabiarek - CKD.

PSWI / Podstawy systemowego tworzenia wartości intelektualnej przedsiębiorstwa ,a prawa autorskie pracowników.

OSINJ / Organizacja i realizacja szkoleń instruktorów nauki jazdy wszystkich kategorii.

KDK / Przeprowadzanie kursów doskonalenia kierowców,- przewoźników osób i innych towarów.

PSD / Proinnowacyjne systemy zarządzania, administracji, procesów i usług, zmian (wartości, zasady, metody i rezultaty) Stałe optymalizowanie struktur organizacyjnych, procesów. Elementarz systemu efektywnego działania.

KZP / Klasyka kierowania i zarządzania przedsięwzięciami, innowacjami, zmianami, a tendencje kształtowania systemów zarządzania procesami i projektami.

LM Szczupłe zarządzanie (ang. lean management) zastosowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych i innych, w procesach i realizowanych projektach.

OSSD / Organizacja sieciowego systemu działań administrowania, zarządzania, i kontroli. Optymalizacja procesów administracyjno - zarządczych.

PDI / Planowanie działań innowacyjnych, inicjowanie racjonalizacji i innowacyjności w firmie - metodyka ustalania standardów i kryteriów oceny pomysłów i rezultatów

DSI / Działanie sieciowe implementacji innowacji i projektów racjonalizatorskich.

MPD / Management procesów działania przegląd metod planowania, działania i kontroli.

SPnt / Spójność procesów, narzędzi, technik zarządzania organizacji, instytucji lub firmy albo przedsięwzięcia (standardy i metodyka, dokumentowania procesów, usług i ich zmian).

WP / WYSTĄPIENIA PUBLICZNE - trening dla nieśmiałych i zawodowców.

TMDP / Techniki moderacji, pracy grupowej dla postępu-kreowania racjonalizacji i innowacji, rozwiązywania bieżących problemów.

LP / Zarządzanie Przepływami, Zasobami - Magazynem i Logistyka Przedsięwzięć.

ZD / ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI. Szkolenie dla Działu Zakupów.

ZCM / ZARZĄDZANIE CZASEM, - DLA MENEDŻERÓW.

PAOR / Prawne Aspekty Obsługi Reklamacji po ZMIANACH w 2014.

5S - System organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing, a praktyka.

NNZP / KAIZEN. 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM - nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją i analogia dla innych procesów przedsięwzięcia.

Osoby zainteresowane cenami szkoleń otwartych oferowanych przez KLIMEX- 3 lub innymi aspektami związanymi z działalnością firmy, prosimy o wysłanie odpowiedniego pytania

Ponadto prowadzimy:

Warsztaty zamknięte

KLIMEX-3 Sp. z o. o. w Bytomiu oferuje także warsztaty zamknięte przeprowadzane na indywidualne zamówienie Klienta.Szkolenia zamknięte mogą być dostosowane do potrzeb zamawiającego (czas, zakres szkolenia) i obejmować tematy wymienione w harmonogramie szkoleń otwartych organizowanych przez Biuro KLIMEX-3 Sp. z o. o. w Bytomiu.

Inne usługi

• Konsultacje związane z tematyką warsztatów w siedzibie Klienta;

• Konsultacje związane z tematyką warsztatów w Biurze firmy ;

• Konsultacje metod zarządzania, administracji, management, organizacji logistyki procesów ich planowania prowadzimy na zlecenie zainteresowanych po uprzednim uzgodnieniu zakresu, terminu, miejsca i innych warunków.

Osoby zainteresowane cenami szkoleń, dorad lub konsultacji zamkniętych oferowanych przez KLIMEX- 3 Sp. z o. o. w Bytomiu lub innymi aspektami związanymi z działalnością firmy, prosimy o wysłanie odpowiedniego pytania.

Doradztwo dla firm i administracji;

Optymalizacja: przepływów informacji, materiałów, środków produkcji, usług oraz środków finansowych i zarządzania ludźmi ich pracą.

Budowa i implementacja procesów dla faz innowacji:.

-koncepcja jej analizy i zabezpieczenia formalne, prawne, systemowe, partnerskie i finansowe,

-rozwój, konstrukcja, prototyp,

-strategie marketingowe, przygotowanie produkcji i urynkowienia

Innowacje to podstawowy warunek utrzymania i wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

Wspierając i inspirując kreatywność działań przedsiębiorstw metodycznie wspieramy organizowanie stałych systemów, procedur i czynności dla tworzenia i ciągłej implementacji:

1. Innowacji technicznych – dotyczących wprowadzania przez przedsiębiorstwo nowych rozwiązań w miejsce istniejących produktów i technologii.

Warunki podstawowe takich innowacji to:

Kapitał ludzki - przedsiębiorca i współpracownicy.

Inwencja (pomysł, wynalazek, nowa idea).

Kapitał, procesy (od koncepcji, rozwoju i badań, konstrukcji, prototypu,..... do urynkowienia),

przedstawiamy systematykę metod kreujących zmiany i ich systemową implementację w przedsiębiorstwie.

2. Innowacji organizacyjnych zmieniających w przedsiębiorstwie systemy zarządzania, organizację procesów i czynności tworzenia produktów i usług.

Często te innowacje nie wymagają znacznych dodatkowych środków kapitału a jedynie:

Kapitału ludzkiego - przedsiębiorcy i współpracowników

Inwencja (pomysł, wynalazek, nowa idea)

pomagamy metodycznie tworzyć systemy, procedury i czynności, które inspirują i ułatwiają implementację i zapewniają ciągłe efektywne zmiany z rozwojem technik i technologii.

Organizacja szkoleń;

Ustalamy zakresy warsztatów dostosowując ich program do aktualnych potrzeb klientów i zleceniodawców, aby szkolić na konkretnych stanowiskach pracy i w zakresie problemów realizowanych procesów.

       .

Copyright © 2011 pozycjonowanie stron